PostgreSQL

سرفصل دروس

BETWEEN

مقدمه ای بر عملگر BETWEEN در PostgreSQL 

شما می توانید از عملگر BETWEEN برای چک کردن یک مقدار در یک بازه استفاده نمایید. کد زیر دستور زبان BETWEEN را نمایش می دهد: 

value BETWEEN low AND high;

اگر مقدار value بزرگتر مساوی low و کوچکتر مساوی high باشد عبارت true و در غیر اینصورت عبارت false برگردانده می شود. 

شما می توانید عملگر BETWEEN را توسط عملگر های >= و <= بازنویسی نمایید: 

value >= low and value <= high

هنگامیکه می خواهید عدم وجود مقدار را در بازه چک نمایید می توانید از ترکیب NOT به همراه BETWEEN استفاده نمایید:

value NOT BETWEEN low AND high;

عبارت زیر بازنویسی عبارت بالا می باشد: 

value < low OR value > high

 

مثال عملگرBETWEEN در PostgreSQL 

در مثال زیر از جدول payment استفاده می نماییم.

 جدول payment

 

مثال زیر پرداخت هایی را که بین 8 و 9 دلار می باشد را مشخص می نماید: 

SELECT
 customer_id,
 payment_id,
 amount
FROM
 payment
WHERE
 amount BETWEEN 8
AND 9;

عملگرBETWEEN

 

برای مشخص کردن افرادی که پرداخت آنها بین 8 و 9 نمی باشد بصورت زیر عمل می کنیم: 

SELECT
 customer_id,
 payment_id,
 amount
FROM
 payment
WHERE
 amount NOT BETWEEN 8
AND 9;

عملگر NOT BETWEEN

 

اگر بخواهید این مقایسه را در فرمت تاریخ انجام دهید باید از فرمت ISO 8601 بصورت YYYY-MM-DD استفاده نمایید. برای مثال برای دریافت لیست پرداخت هایی که بین تاریخ 2007-02-07 و 2007-02-15 بوده از دستور زیر استفاده  می کنیم: 

SELECT
 customer_id,
 payment_id,
 amount,
 payment_date
FROM
 payment
WHERE
 payment_date BETWEEN '2007-02-07'
AND '2007-02-15';

فرمت تاریخ

 

اشتراک گذاری :