PostgreSQL

سرفصل دروس

WHERE

دستور زبان دستور WHERE در PostgreSQL بصورت زیر می باشد:

SELECT column_1, column_2 … column_n
FROM table_name
WHERE conditions;

عبارت WHERE دقیقا بعد از عبارت FROM در دستور SELECT قرار می گیرد. شرط ها برای فیلتر کردن نتیجه برگردانده شده توسط SELECT مورد استفاده قرار می گیرند. PostgreSQL  عملگرهای مختلفی جهت ایجاد شرط ها فراهم کرده است. به جدول زیر توجه نمایید:

عملگر توضیحات
= برابری
> بزرگتز از
< کوچکتر از
>= بزرگتر مساوی
<= کوچکتر مساوی
<> or != نا برابری
AND AND منطقی
OR OR منطقی

 

مثال WHERE در PostgreSQL 

هنگامیکه بخواهید لیست تمام مشتریانی که نام آنها Jamie است را بگیرید می توانید از دستور زیر استفاده نمایید: 

SELECT last_name, first_name
FROM customer
WHERE first_name = 'Jamie';

اگر بخواهید مشتریانی که نام آنها Jamie می باشد  و نام خانوادگی آنها rice می باشد را انتخاب نمایید، باید از عبارت AND برای ترکیب دو شرط استفاده نمایید: 

SELECT last_name, first_name
FROM customer
WHERE first_name = 'Jamie' AND
 last_name = 'Rice';

اگر بخواهید لیست مشتریانی که پرداختی کمتر مساوی 1 دلار یا بیشتر مساوی 8 دلار داشته اند را انتخاب نمایید باید از عبارت OR بصورت زیر استفاده نمایید: 

SELECT customer_id,
 amount,
 payment_date
FROM payment
WHERE amount <= 1 OR amount >= 8;

راه های زیادی برای تولید عبارات شرطی وجود دارد. در دروس بعدی نمونه های دیگر را مشاهده خواهید کرد. 

اشتراک گذاری :